جناب آقای علیرضا کمیزی(رئیس هیئت مدیره)

جناب آقای محمد رضا رازفر(نائب رئیس هیئت مدیره)

جناب آقای محمد شیخ الاسلامی (عضو هیئت مدیره)

جناب آقای حمید  اسماعیلی فیروز (عضو هیئت مدیره)

جناب آقای جلال منوچهریان(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)